tulekahjuhäire edastusteenus

Tulekahjuhäire edastusteenus seisneb kõrgendatud riskiga objektil asuva automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi (ATS) häireteadete automaatses edastamises päästeameti häirekeskusesse.

TEENUS SISALDAB JÄRGMIST:

 • häireteadete vastuvõtmist ja päästeameti häirekeskusele edastamist;
 • seadmestiku ja päästeameti vahelise side toimimise katkematut kontrolli;
 • häireteadete fikseerimist logis;
 • kliendi kohest informeerimist rikketeadetest;
 • 24/7 tehnilist tuge ja nõustamist telefoni teel.
tehniline tugi

Häireedastusteenuse kasutamine on kohustuslik kõrgendatud riskiga objektide puhul, milleks on:

 • majutushooned, mille kasutajate arv on suurem kui 100;
 • ravi- ja hooldusasutused, mille kasutajate arv on suurem kui 50;
 • kogunemishooned, mille kasutajate arv on suurem kui 500;
 • büroohooned, millel on rohkem kui kaheksa korrust;
 • tööstus- ja laohooned kui pindala on suurem kui 4000 m2 ning ehitisele on määratud 2. või 3. tuleohuklass;
 • suurõnnetuse ohuga ettevõtte tööstus- ja laohooned, kui ehitisesse on kohustus paigaldada ATS.

Tulekahjuhäire edastusteenuse toimimiseks on vajalik ühendada ATSi külge spetsiaalne häireedastusseadmestik, mis tagab häireteadete jõudmise valveobjektilt häirekeskusesse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele.

TEENUSE KASUTAMISE EELTINGIMUSED:

 • kõik ATSi komponendid peavad vastama EN-54 esitatud nõuetele ning paigaldatud vastavalt Eesti siseministri määrusele;
 • häireedastusseadmestiku ühendamine ATSiga peab olema tehniliselt võimalik;
 • valveobjektil peab olema interneti püsiühendus;
 • võrguseadmed peavad olema varustatud reservtoiteallikaga;
 • ATSi juurde peab olema välja ehitatud 220 V elektritoide, et tagada häireedastusseadmestiku varustatus elektriga;
 • ATSi hooldajal peab olema kehtiv registreering majandustegevuse registris (MTR);
 • objektil kehtivad tuleohutusreeglid peavad välistama häirekeskusele valehäirete edastamise.

Häireedastusteenuse pakkumiseks vajalikku häireedastusseadmestikku on võimalik üürida või osta. Häireedastusseadmestiku üüri korral kaasneb lepinguga kahe aasta pikkune kliendikohustus.

Häireedastusseadmestiku korraline hooldus viikse läbi kord kahe aasta tagant, et tagada teenuse nõuetekohane toimimine. Korralise hoolduse käigus vahetatakse välja ka seadme aku. Kui G4S hooldab samal objektil ka ATSi, on häireedastusseadmestiku korraline hooldus kord kahe aasta tagant tasuta.

ATS
KÜSI PAKKUMIST