G4S EETIKA PÕHIMÕTTED

G4Si ärifilosoofia on rajatud ettevõtte põhiväärtustele, millel on määrav roll organisatsioonarendamisel ja tulemuste saavutamisel.

Töötame ohutult ja turvaliselt: seame esikohale tervise ja ohutuse, kaitseme klientide, üldsuse ja meie hoole all olevate isikute turvalisust ning järgime hoolikalt ettevõtte sisekorraeeskirju.

Oleme ausad ja usaldusväärsed: järgime alati seadusi, teatame rikkumistest, ei paku kunagi kellelegi altkäemaksu ega võta altkäemaksu vastu, püüame ära hoida mis tahes huvide konflikte.

Oleme õiglased ja arvestame teistega: näitame üles austust ja hoolivust teiste suhtes, kohtleme inimesi õiglaselt, kaasame kohalikke kogukondi, hoolime keskkonnast.

Oleme professionaalsed ja väärikad: anname tööl endast parima, hoolitseme oma välimuse eest, oleme heaks eeskujuks teistele, hoiame G4Si mainet.

Ärieetika põhimõtete eesmärk on toetada meie väärtusi ja tagada, et nii juhid kui töötajad tunneksid kontserni tegevusele püstitatud miinimumnõudeid ning oleksid kursis meie klientide ja huvirühmade ootustega.

Meile on väga oluline, et organisatsioon väljendaks meie väärtusi ja tagaks ärieetika põhimõtetes väljatoodud eetiliste tegevusnormide järgimise kõikides neis riikides, kus meie ettevõtted tegutsevad. Seega palume juhtidel ärieetika põhimõtteid järjekindlalt rakendades üles näidata oma isiklikku pühendumist ja tagada oma vastutusalas tegevuse vastavus esitatud põhimõtetele.

Suhtume esitatud nõuetesse väga suure tähelepanuga, jälgime pidevalt tegevuse nõuetele vastavust kogu organisatsioonis ning oleme valmis rakendama vajalikke meetmeid, kui peaks selguma, et neid siiski ei täideta.